لزوم اخذ درس بررسی سیستم های قدرت 1 توسط دانشجویان مخابرات ورودی 91

به اطلاع دانشجویان محترم مخابرات می رساند، درس بررسی 1 برای آخرین بار در این ترم ارائه خواهد شد و از ترم آینده صرفا یک گروه تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 مخصوص ورودی های قدرت 92 ارائه خواهد گردید، لذا برای جلوگیری از مشکلات آتی در این ترم درس را اخذ نمایید.

آمار بازدیدکنندگان

1
108
164430