الزام جهت تکمیل فایل پیوست برای دفاع از پروژه

با سلام

دانشجویان متقاضی دفاع از پروژه کارشناسی لطفا فایل پیوست را تکمیل نموده و جهت طرح در جلسه شورای گروه حداکثر تا تاریخ دوشنبه 7 شهریور پس از دریافت امضای استاد راهنما به گروه تحویل نمایند.

با تشکر

فایل پیوست

آمار بازدیدکنندگان

4
19
186270