پروژه الکترونیک 3

به اطلاع دانشجویان محترم درس الکترونیک 3 میرسانم زمان تحویل مدار پروژه این درس منحصرا یک ساعت قبل از امتحان و در محل آزمایشگاه الکترونیک خواهد بود. همچنین مستندات بخش تحلیلی پس از امتحان حضورا (و نه از طریق ایمیل) دریافت خواهد شد.

آمار بازدیدکنندگان

2
131
164453