منابع آشنایی با مهندسی برق

قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برق :

به پیوست منابع امتحانی درس آشنایی در دو قسمت آمده است:

https://www.dropbox.com/s/0en8qnwgpoiudve/Ashnaie%201.rar?dl=0

https://www.dropbox.com/s/99zolpxcwp3qtrl/Ashnaie%202.rar?dl=0

آمار بازدیدکنندگان

2
107
164429