عدم تشكيل كلاس

کلاس آشنایی با مهندسی برق روز شنبه 94/09/14 ساعت 17:30 تشکیل نمی شود ,کلاس جبرانی آن روز دوشنبه 94/9/16 ساعت ۱۱:۳۰ در محل کلاس ۲۰۲ تشکیل می شود.

آمار بازدیدکنندگان

2
124
164446