عدم تشكيل كلاس آز اندازه گيري

كلاس آز- اندازه گيري استاد اماني چهارشنبه 94/9/18 تشكيل نخواهد شد لازم به ذكر است دانشجويان اين درس هرچه سريعتر جهت تعيين روز امتحان به ايشان مراجعه نمايند.

آمار بازدیدکنندگان

2
123
164445