درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

به اطلاع می رساند درس شیوه ارائه برای اولین بار توسط اساتید گروه مهندسی برق ارائه شده است و اخذ این درس به صورت اختیاری به کلیه دانشجویان کلیه ورودی های سال دوم به بعد پیشنهاد می شود.

در ضمن درس فوق به عنوان درس اختیاری دو واحدی در چارت گروه مهندسی برق قدرت ورودی 92 ارائه شده و پیشنهاد گروه اخذ این دو واحدی برای بچه های ترم پنجم است.

لازم به ذکر است در صورت عدم اخذ واحدهای اختیاری ارائه شده، گروه مسوولیتی در قبال ارائه واحد های جدید  ندارد.

آمار بازدیدکنندگان

2
104
164426