اطلاعيه مهم آموزشي

برخي از تغييرات بشرح ذيل است:
  • رعايت کامل پيش نياز دروس کاملا اجباري است. عدم رعايت اين مهم باعث ميگردد حتي دروس پس از اخذ نمره نيز توسط آموزش دانشکده/دانشگاه حذف گردند. تنها در مواردي که دانشجو ترم آخر محسوب شود (عدم باقي ماندن حتي يک واحد و هرگونه درس معرفي به استاد) ميتواند بدون لحاظ پيشنياز انتخاب واحد نمايد.
  • تعداد حذف و اضافه به 2 مورد حذف و 2 مورد اضافه محدود است. لذا لازم است دانشجويان در انتخاب واحد اوليه دقت کافي را مبذول نمايند. توجه شود که تغيير گروه درس نيز جزو موارد حذف واضافه محسوب مي گردد.
  • دروسي که به حدنصاب نرسند در هفته قبل از شروع حذف و اضافه از سيستم آموزشي حذف و توسط گروه اطلاع رساني ميگردند. دانشجو موظف است در بازه حذف و اضافه انتخاب واحد خود را ترميم نموده و پس از پايان مهلت حذف و اضافه آنرا قطعي نمايد.
  • دانشجو موظف است انتخاب واحد نهايي خود را در هر نيمسال به تاييد استاد راهنماي آموزشي رسانده و قطعي نمايد.
  • مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسي ناپيوسته 4 سال است.
  • به زمان مشخص شده در آيين نامه در مورد دروس پروژه توجه جدي گردد. درغير اينصورت نمره صفر توسط آموزش کل در کارنامه دانشجو درج ميگردد.

آمار بازدیدکنندگان

2
105
164427