مدیر گروه مهندسی برق

در حال حاضر مدیریت گروه مهندسی برق بر عهده ی جناب آقای دکترعلی اصعر قدیمی، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.